Open brief aan kamercommissie zorg

Aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arnhem, 10 augustus 2020,

Betreft: Noodwetgeving Covid-19 / Corona

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort behandelt uw Kamercommissie een wetsvoorstel ter vervanging van de kortlopende noodwetten op grond waarvan in de afgelopen maanden de meest ingrijpende maatregelen zijn getroffen in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Te verwachten is dat in het najaar de volle verwoestende effecten hiervan op de burger en bedrijven zullen neerdalen.

In de afgelopen maanden ben ik geschokt door de wijze waarop de overheid naar haar burgers is opgetreden. Naast de inhumane maatregelen zoals de ‘1,5 m maatregel’, zagen wij een overheid die buitenproportioneel sanctioneerde voor minimale overtredingen van de bepalingen van de noodverordening. Er is een staatsmacht ontstaan, die mensen onheus heeft behandeld. Mensen zijn bij vreedzame demonstraties onredelijk hard aangepakt. Daarbij valt het op dat demonstraties ter bekritisering van de maatregelen, meestal worden verboden, terwijl anderen, vaak nog in dezelfde gemeente, zonder enige beperking kunnen plaatsvinden. Deze willekeur past landen als Hongarije of andere minder democratische landen, maar het is ook uw verantwoordelijk als kamerlid zorg te dragen dat onze Grondwet en dus vrijheid van demonstratie -onder alle omstandigheden- wordt gerespecteerd!

Mijn vertrouwen in een oprechte, transparante en redelijke overheid heeft door al deze ontwikkelingen forse schade opgelopen. Deze overheid heeft mij bang gemaakt. De geheimzinnigheid van besluitvorming, het buitenwerking stellen van delen van mijn onvervreemdbare Grond- en Mensenrechten, de wisselende regelgeving, de onredelijk lange duur, het heeft allemaal bijgedragen dat ik mij niet meer op mijn gemak voel in mijn eigen land. 

Na vele vrije jaren in dit land te hebben meegemaakt, zie ik een mij bedreigende overheid, die zich zelfs het recht voorbehoudt mijn huis binnen te treden als ik met een te groot gezelschap in de huiskamer zit, mij voor een paar cm’s afwijking van 1,5 m een buitenproportionele geldboete kan opleggen, die 24/7 wil weten waar ik uithang, mij op grond van dubieuze en onbewezen maatregelen een strafblad kan bezorgen of zelfs gevangen kan zetten. En dat in het licht van de meer dan aanhoudende gunstige cijfers van in het ziekenhuis opgenomen Corona-patiënten. 

De propagandistische opstelling van de media, de voortdurende druk om de agenda van angst aan de bevolking en onze volksvertegenwoordigers op te dringen is ongekend in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Sommige media gaan zover dat er sprake is van ‘aanzetten tot geweld’. We weten allemaal hoe dat kan eindigen.

De massale censuur in opdracht van de Europese Unie (zie recent aangenomen commissie-nota) en nationale overheden, is niet eerder vertoond in een democratisch land: artsen, medici, hoogleraren, professoren, huisartsen, internisten, virologen, wetenschappers, velen van naam en faam, bekend van instituten als de WHO, overheid, topuniversiteiten, worden digitaal op ongekende schaal de mond gesnoerd. Het maakt mensen woest. Youtube zegt al miljoenen video’s ‘in opdracht’ te hebben gewist, maar ook websites worden in opdracht van overheden uit de lucht gehaald.

Dit alles speelt de burgers van ons land uit elkaar, ruzies in verenigingen, tussen vrienden, in families en gezinnen maakt onze samenleving na zo een lange tijd kapot. Het sociale Nederland van verdraagzaamheid maakt plaats voor vechtpartijen in vliegtuigen, winkels en op straat, alleen al over niet-zinvolle mondkapjes. De manier waarop onze bestuurders communiceren werkt polariserend en lokt geweld uit. 

Velen vragen zich af of wij nog een werkzaam parlement hebben. En toch moeten wij het van u als parlement hebben om de sociale vrede te bewaren en het ‘sociaal contract’ in stand te laten.

Als ons parlement niet bereid of in staat is om onze burgers weer perspectief op een normaal leven te bieden en het naderend staatsrechtelijk onheil af te wenden, kan het niet anders dan dat de burger andere wegen moet gaan bewandelen. Aanhoudende demonstraties en slepende rechtszaken tegen de Nederlandse staat zijn dan onvermijdelijk.

De massale demonstraties, hoezeer door de media ook belachelijk gemaakt, groeien keer op keer. In Duitsland nemen zij een omvang van de protesten tegen kernenergie en kruisraketten uit de jaren tachtig. Nu nog vreedzaam, maar als in het najaar de economische gevolgen van dit paniekbeleid zichtbaar worden kan de vlam in de pan slaan. Dan kan de staat niet anders dan nog meer repressie uitoefenen, in een vorm die wij uit andere landen kennen.

De groep van bezorgde burgers mag dan worden beschimpt als ‘complotdenkers’, ‘corona-gekkies’, ‘a-socialen’, ‘rechtsradialen’ of ‘anti-vaccers’, maar deze groep ziet de relatie tussen de aanhoudend lage cijfers van door Corona ziek geworden mensen en de handhaving van afstand en het dragen van niet-werkende mondkapjes niet meer. De boosheid, het onbegrip en de frustratie groeit.

De term ‘nieuwe besmettingen’ is een schandalige misleiding van waar het om gaat. Wie maar iets weet van de PCR-test en het exploderende aantal testen, weet dat hij in de maling wordt genomen. Verpleegkundigen noemen het de ‘Mickey Mouse test’.

In Duitsland hebben de eerste (hoge) politiebeambten al openlijk verklaard zich als dienaar van het volk te beschouwen en te staan voor handhaving van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Beide worden in Duitsland en Nederland schaamteloos geschonden, voor vrijwel onbeperkte tijd. De absurde maatregelen beginnen nu ook bij de politiekorpsen in Duitsland (en waarom niet in Nederland) tot gewetenswroeging te leiden. De bewuste leidinggevende politiefunctionarissen in Duitsland waarschuwen voor taferelen uit de nadagen van de Weimar Republiek. Het loont de moeite om de geschiedenis op dit punt er nog even op na te slaan.

De woede bij onze oosterburen groeit zo snel dat de term ‘tribunaal’ is gevallen, omdat velen mensen van mening zijn valse informatie te krijgen op grond waarvan de rechten van de gehele bevolking langdurig worden geschonden en dat de leidende figuren ter verantwoording moeten worden geroepen. 

Inmiddels circuleren in Duitsland voorstellen van lokale GGD-en om kinderen van hun ouders te scheiden, desnoods uit huis te plaatsen, als Corona in zo’n gezin wordt vastgesteld. Het herinnert aan de donkerste bladzijden van onze Europese geschiedenis. Het verzinnen, lees escaleren, van steeds weer nieuwe ridicule maatregelen, in het licht van de meer dan gunstige Corona-cijfers (nog los van of die juist zijn), kan niet anders dan op onbegrip van de bevolking stuiten.

Het onder staatsgeheim brengen van de afspraken tussen minister De Jonge en Astra Zeneca voedt ook in Nederland de geruchten dat er belangen spelen die het daglicht niet kunnen verdragen. 

De dreiging met vaccinatie (onder druk van reisbeperkingen, toelating tot evenementen, openbare gebouwen, de COVI-Pass) is, naast de haastige ontwikkeling van het vaccin, al een reden om het toekomstige vaccin te weigeren. Niet uit principe (anti-vaccer) maar uit angst voor risico’s voor de gezondheid.

Bovenstaande in overweging nemend doe ik een emotioneel en dringend beroep op u om mijn Grondrechten en Mensenrechten onvoorwaardelijk te respecteren en de komende (nood) wetgeving aan de volgende principes te toetsen:

1.     Zijn de maatregelen verdedigbaar, ook bij zeer lage aantallen nieuwe besmettingen (proportionaliteit);

2.     Staan de maatregelen open voor aanpassing op grond van nieuwe inzichten (in buitenlucht is de kans op besmetting nihil, bij beperkte groepsomvang);

3.     Verplicht de wet de landelijke en de gemeentelijke overheden tot volledige transparantie over genomen maatregelen en dienen zij aan het parlement resp. de gemeenteraden te worden voorgelegd;

4.     Kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen beroep aantekenen bij de rechter indien de maatregelen mogelijk kennelijk onredelijk zijn of disproportioneel;

5.     Wordt de Staten-Generaal, 1e en 2e Kamer, om instemming gevraagd bij elke inperking van de Grondrechten en wel volgens vigerende procedures;

6.     Legt de nieuwe wet een relatie tussen ingrijpendheid en reikwijdte van bepaalde maatregelen en hoe lang deze mogen duren;

7.     Kent de nieuwe wetgeving een redelijke, naar de ernst van de situatie, variërende looptijd; hoe minder nieuwe Covid-19 besmettingen, hoe korter de genomen maatregelen;

8.     Kent de nieuwe wet een bepaling op proportionaliteit van de op te leggen sancties door de boete voor personen te maximeren op €150,00; het verbieden van het aanleggen van een strafblad dan wel het opleggen van een gevangenisstraf;

9.     Kent de wet een absolute einddatum (van rechtswege) tegen welke de gehele wet van rechtswege vervalt zonder dat er sprake kan zijn van stilzwijgende verlenging? Voorkeur maximaal 6 maanden; in zeer dringende gevallen van een hernieuwd gevaar voor de volksgezondheid kan de wet eenmalig met 3 maanden worden verlengd. De Tweede Kamer kan deze verlenging na kennisname op elk moment herroepen;

10.  Legt de wet het kabinet de verplichting op om zich door een multidisciplinair team te laten adviseren;

11.  Bij een wens tot nieuwe verlenging na 6+3 maanden dient een geheel nieuw wetsvoorstel te worden ingediend bij de Tweede Kamer, en bij schending van delen van de Grondwet, zelfs bij de Staten Generaal;

12.  Kan de Tweede Kamer de geldigheid van de wet tussentijds herroepen indien de aanleiding tot deze wetgeving, een dreigende situatie voor de volksgezondheid, voortijdig komt te ontvallen;

13.  Wordt in deze wet vastgelegd dat deze alleen en uitsluitend van toepassing is voor Covid-19 en niet voor andere noodsituaties kan worden gebruikt?

Het is ieders wens om het virus tot een minimum terug te dringen. Hiertoe moet deze noodwet dienen. En alle cijfers wijzen erop dat we daarin zijn geslaagd, dankzij of ondanks de repressieve maatregelen. 

Het is niet de bedoeling dat zulke majeure ingrepen in de grondrechten van de burgers gebruikt worden om het virus tot nul te reduceren. Dan verdwijnt elke proportionaliteit. Bovendien, bij een volgende ‘griep’ zullen wederom slachtoffers vallen, veelal in de gebruikelijke stervensleeftijd.

Mijn dringende alternatieve wens is dat de overheid alle nu geldende maatregelen, in een overheidsadvies omzet. Inmiddels zijn de gedraging al zover ingesleten dat (strenge) wetgeving eerder tot weerspannigheid en verzet zal leiden, dan gemotiveerde medewerking. 

Behandel de Nederlandse burger als een volwassen deelnemer van onze samenleving, en zo zullen zij zich dan ook gedragen. Behandel de Nederlandse burgers als een onwillig kind, en stuursheid en verzet zal het gevolg zijn. Het huidige Nederlandse communicatiebeleid is ook niet conform de adviezen van de WHO.

Een koppeling met het al dan niet beschikbaar komen van een vaccin mag nooit en te nimmer een legitimatie zijn deze maatregelen tot dat moment te rekken. 

Het vertrouwen in de overheid staat op het spel door gebrek aan openheid, democratische legitimering van de genomen maatregelen en de vaak zoekgeraakte proportionaliteit en redelijkheid bij de handhaving.

Alleen u kan nog langs democratische weg verder onheil en onrust in de samenleving voorkomen.

Graag vraag ik u tot slot aandacht voor de bijlage. Hierin heeft een onderzoeksjournalist, helaas niet van de grote media, uitgezocht wat de achtergronden zijn van Astra Zeneca, het bedrijf waar de minister voor een onbekend bedrag aan nog niet bestaande vaccinaties heeft besteld. Tegen het bewuste bedrijf lopen al jarenlang slepende rechtszaken wegens ondeugdelijke vaccinaties, onjuiste informatie naar patiënten en nog zoveel meer grove misstanden. 

Het lijkt mij goed dit in uw afweging mee te nemen.

Ik reken op ons parlement!

Met de meeste hoogachting,

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: